Balder

Avdeling "Balder" har fått navnet sitt fra Balder i norrøn mytologi. Balder er kjent for sin vennlighet, mildhet og klokskap. Disse egenskapene er helt sentrale begrep også i barnehagens hverdag.

Vi er en storbarns avdeling med 24 barn delt i to grupper. Det er en førskolelærer og en assistent og tolv/tretten barn på hver gruppe. De 2 gruppene heter Alvene og Vettene.

Balders hovedmål:

  • Barnet skal kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg for andre.
  • Barnet skal utvikle et positivt selvbilde og positive holdninger til egen læreevne.

Vi har fokus på det vi mener er det viktigste for barn i alderen 3-6 år. Dette er utvikling av selvbilde og sosial kompetanse: vennskap, samspill, språk og kommunikasjon, samt selvstendighet og mestring av praktiske ferdigheter. Dette fokuset vil gjenspeile seg i alle aktiviteter vi tilbyr i barnehagen; fra hverdagssituasjoner som måltid, påkledning og samling – til lek og ulike aktiviteter. Vi ser spesielt leken som en viktig arena for utvikling på alle områder.


Selvbilde er avgjørende for hvordan vi har det med oss selv og hvordan vi har det i relasjon til andre. Sosial kompetanse dreier seg om å lykkes i å omgås andre. Selvbilde og sosial kompetanse henger nøye sammen. Vi får et bedre selvbilde av å lykkes med å omgås andre og har vi gode tanker om oss selv, har vi større sjans for å lykkes med å omgås andre.


Vi fremmer dette gjennom metoden LøFT – ved å sette positivt fokus på mestring og den adferden vi ønsker mer av. Vi må trekke frem det som skal til for å få til en utfordring, se etter nøkkelferdighetene barna trenger og motivere disse. Positivt snakk og forventninger fremmer mestring. Vi må også ha tydelige forventninger, gi gode beskjeder og sette grenser, parallelt med å rose og oppmuntre gode handlinger. Dette styrker barnas selvbilde som videre er forebyggende både mot mobbeadferd og mulighetene for å bli utsatt for mobbing. For oss er anerkjennende kommunikasjon også en metode, dvs å se, lytte, forstå og bekrefte barnas innspill og meninger.

balder

Vårt team i Balder

Linn Mari Kaland Ingebretsen
fagarbeider/vettene
Ivett Holth
assistent/alvene
Anne Kathrine Kjennerud
fagarbeider/alvene
Camilla Tuften Rivedal
avdelingsleder/vettene
vikariat til 31.7.24
Nina Kathrine Traaseth (Permisjon)
avdelingsleder/vettene

Anita Molid   

avdelingsleder/alvene